TEL: 0903 511 879 | MAIL: gato@gato.sk

Obchodné podmienky

GATO.SK s.r.o.

so sídlom Na šefranici 1275/18, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 47 480 670, DIČ: 2023893080, IČ DPH: SK2023893080
registrácia: Okresný Súd Žilina, oddiel Sro, č. vložky 60475/L
zastúpená konateľom: Peter Bakay


článok 1

Predávajúci

Prevádzkovateľom webových stránok a predávajúcim je spoločnosť GATO.SK s.r.o.
so sídlom Na šefranici 1275/18, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 47 480 670, DIČ: 2023893080, IČ DPH: SK2023893080
registrácia: Okresný Súd Žilina, oddiel Sro, č. vložky 60475/L
zastúpená konateľom : Peter Bakay

(ďalej len „Predávajúci“).


článok 2

Kupujúci

Kupujúci je osoba, ktorá si kúpi tovar Predávajúceho prostredníctvom kúpnej zmluvy na diaľku (prostriedkami diaľkovej komunikácie, najmä prostredníctvom webovej stránky Predajcu). Pri objednávke tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár, v ktorom uvedie:
a) meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu doručenia tovaru, telefón na ktorom je zastihnuteľný a svoju e-mailovú adresu, ak je kupujúci spotrebiteľ, ktorý kupuje tovar na vlastnú spotrebu,

b) obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, ak je kupujúci podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti,

c) spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar a

d) spôsob dodania tovaru.

 

článok 3

Kúpna cena

Kupujúci si vyberie tovar v internetovom katalógu na webovej stránke Predávajúceho. Kúpna cena zodpovedá cene, ktorá je uvedená v internetovom katalógu v čase objednania tovaru (do kúpnej ceny je už zahrnutý i poplatok za likvidáciu elektroodpadu) a je konečná vrátane DPH. Výška kúpnej ceny je potvrdená v e-maily o Potvrdení objednávky doručenom kupujúcemu.

 

článok 4

Potvrdenie prijatia objednávky

Po odoslaní objednávkového formulára obdrží kupujúci obratom e-mailom Potvrdenie prijatia objednávky. V prípade doručenia tovaru na kupujúcim určenú adresu a platby dobierkou alebo bankovým prevodom, tiež potvrdenie predpokladaného termínu doručenia. Predpokladaný termín doručenia tovaru je informatívny a o presnom termíne doručenia tovaru bude kupujúci včas telefonicky alebo emailom informovaný.

 

článok 5

Zrušenie objednávky

Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru zo skladu, a to na zákazníckej linke +421 41 5622 798 alebo +421 903 511 879.

 

článok 6

Spôsob úhrady kúpnej ceny

Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru je možný:

a) na dobierku alebo

b) bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho.

 

článok 7

Platba bezhotovostným prevodom na bankový účet

Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre úhradu kúpnej ceny tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho, vedený vo FIO Banke, variabilný symbol je čislo predfaktúry, faktúry alebo objednávky, bude mu tovar rezervovaný po dobu päť (5) dní od potvrdenia objednávky. Taktiež bude s ním dohodnutý prostredníctvom zákazníckej linky termín doručenia tovaru na zvolenú adresu po pripísaní kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Pokiaľ nebude kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho do päť (5) dní, t.j. čas rezervácie, bude sa takéto nekonanie považovať za zrušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

 

článok 8

Doručenie tovaru

Predávajúci poskytuje doručenie tovaru na adresu určenú kupujúcim. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1-3 pracovných dní od jej potvrdenia v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. Cena doručenia tovaru je zverejnená predávajúcim na webových stránkach.

 

článok 9

Doprava a doručenie tovaru

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie zavinené dopravcom alebo nesprávnymi údajmi poskytnuté kupujúcim. Pri doručení a preberaní tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať neporušenosť obalu, prípadne ochranné lepiace pásky . Akékoľvek zistené vady a poškodenia uvedie do sprievodného listu dopravcu. V prípade, ak bude mať kupujúci pochybnosti o neporušenosti obalu tovaru alebo tovaru, zásielku odmietne prevziať a dôvod uvedie do dokladu o doručení tovaru. Podpisom dokladu o doručení tovaru bez písomných výhrad kupujúci potvrdzuje, že tovar bol doručený v poriadku bez poškodenia a na neskoršie reklamácie tovaru z dôvodu porušenia obalu a mechanického poškodenia tovaru nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná s ohľadom na reklamačné podmienky dopravcu.

 

článok 10

Osobný odber v prevádzke

Kupujúci sa môže rozhodnúť pre osobný odber v prevádzke Predávajúceho za internetové kúpne ceny. Podmienkou však je, aby bol vybraný tovar na webovej stránke dostupný na sklade. V takomto prípade dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku a Predávajúci rezervuje tovar za kúpnu cenu uvedenú v okamihu potvrdenia objednávky na webových stránkach na tri (3) dni od potvrdenia objednávky. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar v rezervačnej lehote troch (3) dní, bude sa takéto nekonanie kupujúceho považovať za zrušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Tovar je možné vyzdvihnúť najskôr dve (2) hodiny od odoslania objednávky. Kupujúci má právo si tovar v prevádzke predajcu prehliadnuť a následne uhradí kúpnu cenu za vybraný tovar.

 

článok 11

Doklady

Spolu s tovarom kupujúci obdrží faktúru - daňový doklad, ktorý je zároveň dodacím listom, dokladom o zaplatení tovaru a nahrádza i záručný list, pokiaľ nie je priložený. V prípade, ak záručný list k tovaru chýba (je uložený v plastovej obálke prilepenej na obale tovaru), je možné si ho vyžiadať na zákazníckej linke +421 41 5622 798, +421 903 511 879, avšak nie k všetkým tovarom sa prikladá záručný list. Spolu s tovarom kupujúci obdrží formulár na odstúpenie od zmluvy a reklamačný formulár. Tieto doklady sú kupujúcemu odoslané aj ako príloha v potvrdení objednávky na mailovú adresu kupujúceho spolu s obchodnými podmienkami.

 

článok 12

Odstúpenie od zmluvy zákazníkom

1. V súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu.

2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou listu, alebo formulára dodaného s tovarom a to do 14 dní, zaslaním na našu korešpondenčnú, prípadne na emailovú adresu gato@gato.sk.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu, alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy podľa §10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji je povinný kupujúci doručiť predávajúcemu tovar v pôvodnom nepoškodenom stave spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky, alebo osobne na adresu predávajúceho do 14 dní. Tovar objednaný na požiadavku objednaný na základe zálohy nie je možné vrátiť.

5. Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený, alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru na účet kupujúceho.

6. V prípade tovaru, ktorý už bol montovaný, alebo používaný, je tovar možné vrátiť len na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom kujúcemu bude vrátená kúpna čiastka znížená o náklady, ktoré sú nutné na uvedenie tovaru do pôvodného stavu vrátane obalu. Pokiaľ by vrátený tovar bol akokoľvek poškodený či opotrebovaný alebo nekompletný, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti vrátenej kúpnej cene.

7. Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie: formulár ooz pdf

 článok 13

Osobitné dojednania k doplnkovému bezplatnému tovaru

Ak Predávajúci ponúka pri kúpe tovaru kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj darovacia zmluva, ktorej predmetom bude bezodplatný prevod takéhoto daru. Tento dar však nie je predaným tovarom, a preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. V prípade, ak Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady kupujúceho pri ponuke daru upozorniť.

V prípade, ak má dar vady, na ktoré Predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, odstupuje sa aj od darovacej zmluvy, ktorá je súťasťou kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar. Nie je možné odstúpiť len od časti zmluvy, ale len kúpnej zmluvy ako celku.

 

článok 14

Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo odmietnuť náhradné plnenie a odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

článok 15

Záručné podmienky

Záručné podmienky predávajúceho pre uzatváranie zmlúv na diaľku sa riadia platnou právnou úpravou Slovenskej republiky – Občianskym zákonníkom v platnom znení a platným Reklamačným poriadkom predajcu pre uzatváranie zmlúv na diaľku. Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho – spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, v niektorých prípadoch od dňa uvedenia zariadenia do prevádzky, ako je uvedené v záručných podmienkach výrobcu. Záruka a záručná doba pri kupujúcich - podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti je 12 mesiacov podľa ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

článok 16

Postup reklamácie

Pošlite reklamačný formulár na e-mail gato@gato.sk, alebo na našu poštovú adresu , alebo zavolajte na zákaznícku linku +421 41 5622 798, +421 903 511 879, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt , názov výrobku, katalógové číslo, číslo faktúry a popis chyby tovaru. Do 24 hodín v pracovných dňoch Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru. Pri plynových kotloch sú záručné podmienky uvedené v záručnom liste. Plynový kotol ako vyhradené technické zariadenie môže namontovať len oprávnená firma a uvedenie do prevádzky može vykonať len servisný technik s osvedčením výrobcu.

 

článok 17

Osobné údaje

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, zmluvnej spoločnosti spracuvajúcej účtovníctvo, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.

Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

článok 18

Potvrdenie súhlasu s VOP

Kupujúci pri uzavretí objednávky tovaru z internetového obchodu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto všeobecných obchodných podmienok pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku a neakceptuje žiadane všeobecné obchodné podmienky kupujúcich. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na stránkach Predávajúceho www.gato.sk .

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia od 08.05.2019.

Peter Bakay, GATO.SK s.r.o.

internetový obchod